Ull + elefant = sant

"I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk."
Rammeplan for barnehager 2017, s. 50


Barnehagen har for tiden barnehagelærerstudenter fra Høyskolen i Sørøst-Norge. Som en del av praksis har studentene i oppgave å legge til rette for skapende prosesser for barna, og ha et prosjekt for hele eller deler av barnegruppa. Studenten på Lyngbakken valgte ull som materiale, og tok utgangspunkt i prosjektarbeidet til Stor base. Elefanter, selvfølgelig. Hovedfokus er å gi barna en sensorisk opplevelse og presenteres for ulike materialer og teknikkerTil tovingen trengs kardet ull, grønnsåpe og varmt vann. 


Barna tovet først en plate med ull som skulle klippes ut etter en mal fra barnas egne elefanter


Når ullplatene var tørket klippet vi ut elefantene til hvert barn. De fikk lime på øyne, og prøve nålefilting som teknikk for å sette sitt personlige preg på resultatet.


Dypt konsentrert og og forsiktig med nåla; "pass på fingrene..!"

Elefanten
Liten, rød, løper
Spiser grøt
Bor i barnehagen
Elefanten
              Gutt 2,1 år

Til sist lagde barna hvert sitt dikt om elefanten sin. Diktet er en såkalt "femrader" med tilpasninger til det enkelte barnet.

--

En "femrader" er et dikt med fem verselinjer som gjerne tar utgangspunkt i et dyr. Den første og siste linja er dyret i bestemt form. De tre midterste linjene formes ut fra spørsmålene den voksne stiller om egenskaper hos dyret. Man kan velge å bruke konkreter som støtter barnas innspill, dette er en god hjelp for barn med lite verbalt språk. 

Slik fremmer vi leselyst og arbeid med litteratur i Falkåsen

Et glimt fra ressursgruppa for bibliotek og litteraturformidling ved Marianne Dahl-Pedersen og Linda Brændsrud
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale. Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer.
(Rammeplan 2017:48)

Høsten 2012 åpnet Falkåsen barnehagebibliotek. Som eneste barnehagebibliotek i Telemark kan vi nå stolt vise frem til et nært samarbeid mellom oss og Bamble bibliotek. I tillegg til egne innkjøpte bøker låner vi bøker fra Bamble bibliotek to ganger i året.

Vårt mål er
 - å fremme arbeid med litteratur og leselyst
 - å inspirere personalet til arbeid med språk og lesing

Hvordan fremmer vi forteller- og leselyst?
I Falkåsen har vi utlån av bøker hver uke. Vi tilbyr et mangfold av bøker, alt fra de tradisjonelle bildebøkene, faktabøker, eventyr, rim/regler og de mer moderne bildebøkene. I tillegg har vi bøker på de ulike morsmålene som til enhver tid er representert i barnegruppa. Vi har alltid tilgjengelig litteratur på avdeling som oppmuntrer til daglig lesing.

Månedens bok: Alle avdelinger velger ut en bok som de fordyper seg i. Vi velger ulike tilnærminger til boka, hvor vi konkretiserer, digitaliserer og "leker" boka.

En gang i året har vi bokbad med barna. Her legger vi frem et bredt utvalg av bøker som barna kan dykke inn i. Det er viktig at utvalget av bøker ikke er tilfeldig. Vi ønsker å skape en interesse og nysgjerrighet for ulik litteratur, og se hva som fanger hvert barns oppmerksomhet.

Biblioteksgruppa har ulike innspill på personalmøter og foreldremøter for å inspirere personal og foreldre til lesing. Vi er stolt over å ha fått til et godt foreldresamarbeid, og opplever at foreldre og personal har et gjensidig engasjement for bøker og lesing. For å holde oss faglig oppdatert er vi jevnlig på kurs for å få faglig påfyll, for eksempel Bildebokkonferansen.

Nytt av året ønsker biblioteksgruppa å sette i gang bokjakt i barnehagens uterom og turområder. Her ser vi et glimt av hva dette kan være.

Aktivitetsplan
UKE
TIDSPUNKT
AKTIVITET
ANSVAR
 
35
Tirsdag 28/8
Innhenting av nye bøker, registrering og planlegging (hele dagen)
Biblioteksgruppa
35
Torsdag 30/8
Boksekken, Åpning av barnehagebiblioteket
Biblioteksgruppa
36
 
Forslag på månedens bok, høsten 2018
Avdeling
 
Høsten
Bokjakt
Biblioteksgruppa
43
Torsdag 25/10
Bokbad
Avdeling
47
Tirsdag 20/11
Innhenting av julebøker
Biblioteksgruppa
2
Tirsdag 8/1
Innhenting av nye bøker, registrering og planlegging (hele dagen)
Biblioteksgruppa
3
 
Forslag på månedens bok, våren 2019
Avdeling
 
Mars
Innlegg på personalmøte
Biblioteksgruppa
 
Våren
Bokjakt
Biblioteksgruppa

Førskolegruppa - Fokus på tallrekka og mengdebegrep

Rammeplanen 2017, sier at barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.


Førskolegruppa  i Falkåsen kunst - og kulturbarnehage har et pedagogisk opplegg en gang i uken, hvor fokuset er sosiale ferdigheter, matematiske ferdigheter og motoriske ferdigheter.
Et av kjennetegnene for de eldste barna innenfor matematiske ferdigheter er tallrekka 1-10 og mengdebegrepet opptil 6. En av aktivitetene i førskolegruppa er høytlesing fra "Telle - boka" av Torbjørn Egner. Den voksen leser, og barna er med på å telle fra boka. Samtidig må de finne riktig mengde som hører til tallet. En morsom bok med tall og telling, og som også går på rim.
Telle-boka av Torbjørn Egner.
En hane ut i verden dro - den traff den en gås - så var de.. to
en liten gris ble også med - og det var kjekt - så var de...tre                                                                      


Barna teller dyrene i boka

Etter å ha telt dyr i boka må de finne samme antall steiner

Når antall steiner er telt opp så legges de i riktig skål til riktig tallSjablongtrykk

"Barnehagen skal legge tilrette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk"
                                                                                                   Rammeplan for barnehager 2017:50.

I forbindelse med vårt prosjekt "Inkluderende språkfellesskap" har 1-2 åringene på Lyngbakken jobbet med eventyret om De tre bukkene Bruse.
For å male bukkene i eventyret har vi tatt i bruk sjablongtrykk. Barna dypper en svamp i maling og deretter trykker svampen flere ganger rundt på det åpne feltet der bukken er klippet ut.

Det morsomme med sjablongtrykk er at alle barna har like rammer og utgangspunkt, men alle bildene får forskjellige uttrykk. Dette utifra hvor mye maling barna tar på svampen, hvor hardt barna trykker malingen ned i arket og hvor i sjablongen barna har fokus på å trykke malingen.

Utstyr til sjablongtrykk

Maling med svamp.

Maling med hender.

Lille bukken Bruse trampet over Trollebru....

En katt med hatt

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord (Rammeplan 2017:48).
 
Parallelt med førskolegruppe, har vi lekegrupper for barna i alderen 3-4 år. Innholdet i lekegruppene følger kriteriene i "Barn i vekst" (språk, sosial kompetanse og motorikk). Et viktig kriteriet er at aktivitetene skal være lystbetonte og ta utgangspunkt i barnas lek. I dag leker vi oss med rim.
En katt med hatt
Barna får velge blant ulike to- og tredimensjonale konkreter. Disse skal danne utgangspunkt i barnas egen fortelling. Oppdraget til barna blir å samarbeide om å lage fortellingen, hvor de finner rimord som hører sammen. Etterpå leser vi fortellingen i felleskap. Den voksne gjennom nedskrevet tekst, barna gjennom å følge rekkefølgen til konkretene. Det var en gang en gris som likte is......
Barna finner bildekort som skal puttes i riktig kopp. En lus rimer på mus.